ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็ง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานทะเบียน-รับนักเรียน/นิเทศภายในสถานศึกษา/งานเก็บรักษาเงิน/งานตรวจสอบจัดระบบควบคุมภายใน/งานปฏิคม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียน-รับนักเรียน/นิเทศภายในสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานเก็บรักษาเงิน/งานตรวจสอบจัดระบบควบคุมภายใน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานปฏิคม