ชื่อ - นามสกุล :นางพิมลพร เดชะบุญ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานวัดผลประเมินผลฯ/งานแผนงาน-โครงการ/งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ/งานกองทุนกู้ยืมเรียน-งานทุนการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวัดผลประเมินผลฯ/งานแผนงาน-โครงการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ/งานกองทุนกู้ยืมเรียนและงานทุน