ชื่อ - นามสกุล :นางเกศริน คำเกตุ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจกรรม 5 ส./งานเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา/งานอนามัยและโภชนาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรม