ชื่อ - นามสกุล :นางปภาดา รัตนประทีป
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานบุคคล/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานรักษาวินัยฯ/งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ/งานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนาสื่อ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคคล/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์