ชื่อ - นามสกุล :นางยุพิน กมลวิจิตร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน