ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัญชลี ต่อปัญญา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ-สารบรรณ/เจ้าหน้าที่งานและเลขานุการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ-สารบรรณ/เจ้าหน้าที่งานและเลขานุการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ