ชื่อ - นามสกุล :นายสุวรรณ กาวิละ
ตำแหน่ง :พนักงานธุรการ ส.4
หน้าที่หลัก :งานธุรการ-สารบรรณ/งานบริการอาคารสถานที่/งานโสตทัศนูปกรณ์/งานสัมพันธ์ชุมชนและงานการกุศล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ-สารบรรณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริการอาคารสถานที่/งานโสตทัศนูปกรณ์/งานสัมพันธ์ชุมชนและงานการกุศล