หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
รางวัลเทพกินนรีในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ 
      นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ นางปราณี ไชยทาน
รางวัลสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนเรียนร่วม เรียนรวม ชั้นมัธยมศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
      นางยุพิน กมลวิจิตร
ครูดีเด่น ระดับเหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปะจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
      นางเกศริน คำเกตุ
รางวัล ผลงานการผลพัฒนาคุณภาพการการศึกษา (Best Practice) ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      นางยุพิน กมลวิจิตร
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
      นางอำไพ หิริโอ นางปราณี ไชยทาน นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ นางสาวปัทมา มณีเพชร นางปภาดา รัตนประทีป
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก 
      รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-๖ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๑- ม.๓ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการทำน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่63 ระดับประเทศ 
      ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทำแปรรูปอาหาร ระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่63 ของ สพฐ.
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๘ กลุ่มสาระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๖ จัดเรียง ๑๐ อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ใน ๘ กลุ่มสาระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๖ จัดเรียง ๑๐ อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ ๑๐
รับมอบประกาศเกียรติคุณ ......โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีมาก ณ ห้องประชุมประดู่ทอง สพม. เขต 35 
     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดแข่งขันศิลปะการแสดงตีกลองปู่จา ในงานมหกรรมกลองนานาชาติ ลือลั่น สนั่นโลก 
     
   ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป