.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.8.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 198,121
 

  หน้าหลัก    ผลงานดีเด่น 
ผลงานดีเด่น
 
Untitled Document

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

• ได้รับป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
• ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาค ๖ (ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)
• รางวัลชนะเลิศการตรวจเยี่ยมค่ายเตรียมความพร้อมในการแข่งขันการตักลองปู่จา ประจำปี ๒๕๕๘
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดแข่งขันศิลปะการแสดงตีกลองปู่จา ในงานมหกรรมกลองนานาชาติ ลือลั่น สนั่นโลก
• รับมอบประกาศเกียรติคุณโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีมาก ณ ห้องประชุมประดู่ทอง สพม. เขต ๓๕
• ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๘ กลุ่มสาระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๖ จัดเรียง ๑๐ อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ ๑
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ใน ๘ กลุ่มสาระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๖ จัดเรียง ๑๐ อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ ๑๐
• กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๖ จัดเรียง ๑๐ อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ ๕
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๖ จัดเรียง ๑๐ อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ ๑
• กลุ่มสาระภาษาไทย
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา๒๕๕๖ จัดเรียง ๑๐ อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ ๒
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา๒๕๕๖ จัดเรียง ๑๐ อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ ๖
• กลุ่มสาระศิลปะ
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๖ จัดเรียง ๑๐ อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ ๗
• กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๖ จัดเรียง ๑๐ อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ ๑
• กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๕๖ จัดเรียง ๑๐ อันดับแรก อยู่ในลำดับที่ ๗

• งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-๖
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๑- ม.๓
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๔- ม.๖
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดและเครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๑- ม.๓
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการทำน้ำพริกผักสดและเครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔- ม.๖
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๔- ม.๖
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑- ม.๓
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑- ม.๓

• รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางอำไพ หิริโอ
นางปราณี ไชยทาน
นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์
นางสาวปัทมา มณีเพชร
นางปภาดา รัตนประทีป


• รางวัล ผลงานการผลพัฒนาคุณภาพการการศึกษา (Best Practice) ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางยุพิน กมลวิจิตร

• ครูดีเด่น ระดับเหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปะจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางเกศริน คำเกตุ

• รางวัลสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนเรียนร่วม เรียนรวม ชั้นมัธยมศึกษา ระดับดีเยี่ยม
นางยุพิน กมลวิจิตร

• รางวัลเทพกินนรีในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ
นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์

นางปราณี ไชยทาน

 

 
 
นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 

 

 
: โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Tel : 054-399031  Fax : 054-399031
Email : info@wtps.ac.th