.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.8.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 198,107
 

  หน้าหลัก    แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ๑) ห้องสมุดมีขนาด........ ๒๑๖............ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด …๕,๘๐๐ ……… เล่ม
                   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ บันทึกการยืมคืน
                   จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย.....๒๐...... คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ......๑๕.๗๔..........ของนักเรียนทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบัติการ
          ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน ……๑……ห้อง
                   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน ……๒……ห้อง
                   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน ……๑……ห้อง
                   ห้อง (ระบุ).......................      จำนวน ………ห้อง
          ๓) คอมพิวเตอร์ จำนวน ..........๘๘.......... เครื่อง
                   ใช้เพื่อการเรียนการสอน ..........๓๑......... เครื่อง
                   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต .........๓๑........ เครื่อง
                   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน
                     เฉลี่ย......๑๗......คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ........๑๓.๓๘........ของนักเรียนทั้งหมด
                   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ……….๓๑.……….เครื่อง
 
 
          ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑.ห้องสมุด
. ห้องคอมพิวเตอร์
. ห้องศูนย์สาระ ๘ กลุ่มสาระ
. ลานธรรม
๕. สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
๖. ห้องดนตรีสากล / พื้นเมือง
๗. ห้อง E-learning
. ห้องอาเซียน+ ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐.บ่อเลี้ยงผำ
๑๑.ห้องศูนย์อาชีพ ห้องคหกรรม
๑๒.ลานเพลิน CPAC
๑๓.ห้องโครงการพระราชดำริในสถานศึกษา
ฯลฯ
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
 
 
 
 
          ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
          .๑) ชื่อ-สกุล.นาง กนกวรรณ สาริวาท   ให้ความรู้เรื่องการประกอบอาหารพื้นเมือง
      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๔   ครั้ง/ปี
          ๖/๒) ชื่อ-สกุล นางขวัญจิตร   หสิตพงษ์   ให้ความรู้เรื่องงานประดิษฐ์ของชำร่วย
                สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๕ ครั้ง/ปี
          ๖/๓) ชื่อ-สกุล นางสาววัลลีรัตน์   แก้วตาให้ความรู้เรื่องงานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
       สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๕ ครั้ง/ปี
/๔) ชื่อ-สกุล.ชื่อ นายแก้ว   ธรรมใจ    ให้ความรู้เรื่อง การจักสานด้วยใบลาน
      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๕ ครั้ง/ปี
          ๖/๕) ชื่อ-สกุล.ชื่อ นายคำ   ทรายกันคำ   ให้ความรู้เรื่อง   ต้นไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน         
      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
/๖) ชื่อ-สกุล.ชื่อ นายธีระวัฒน์   ศรีวันชัย ให้ความรู้เรื่องประวัติวัดต่างๆในอำเภอห้างฉัตร
      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
 
 
 
 
นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 

 

 
: โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Tel : 054-399031  Fax : 054-399031
Email : info@wtps.ac.th