.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.8.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 198,114
 

  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อมูลทั่วไป
                   ชื่อโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ที่ตั้ง ๓๖๓  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ โทร ๐-๕๔๓๓-๙๐๐๒ โทรสาร ๐-๕๔๓๓-๙๐๓๑ e-mail Wiangtan@hotmail.com Website http://www.wiangtan.ob.tc เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๕๐ ไร่ มีเขตพื้นที่บริการในตำบลเวียงตาล ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ ได้แก่ บ้านสันทราย บ้านเหล่า บ้านใหม่แม่ปาง บ้านยางอ้อยเหนือ บ้านยางอ้อยใต้  บ้านดอน บ้านหัววัง  บ้านทุ่งเกวียน บ้านห้วยเรียน บ้านแม่ตาลน้อย บ้านปางปง-ปางทราย  
         
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                   โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๗ โดยการประสานงานของ นายเฉลิม กลิ่นกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กับนายน้อย จันทร์ป๊อกกำนันตำบลเวียงตาล และ นายวีระ ธรรมใจ ผู้ใหญ่บ้านบ้านยางอ้อย ได้รับมอบที่ดินจากนิคมสหกรณ์ห้างฉัตรจำนวน ๗๐ ไร่ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาได้แต่งตั้งให้นายสุทัศน์ ใจคำปัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นผู้ดูแลและประสานงานของโรงเรียนสาขา ปีแรกที่เปิดให้มีการเรียนการสอนมีนักเรียน จำนวน ๗๘ คน
          ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลโดยให้ชื่อว่าโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ นายสุทัศน์ ใจคำปัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกณฑ์คุณภาพ
          ปีการศึกษา ๒๕๔๔ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓๔๘ คน ครู ๒๓ คน นักการภารโรง ๑ คน ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น (A๓) และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓๒๘ คน ครู ๒๑ คน พนักงานขับรถ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
          ปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีจำนวนนักเรียน ๓๓๐ คน ครู ๒๑ คน พนักงานขับรถ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน ผู้อำนวยการคือ นางสุดา เนตรสว่าง
          ปีการศึกษา ๒๕๔๙ มีจำนวนนักเรียน ๓๓๐ คน ครู ๒๑ คน พนักงานขับรถ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน ผู้อำนวยการ คือ นางบุณฑริก ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
          ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีจำนวนนักเรียน ๓๑๐ คน ครู ๒๒ คน ครูจ้าง ๑ คน พนักงานขับรถ ๑ คน  นักการภารโรง ๑ คน ผู้อำนวยการคือ นางบุณฑริก ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบที่ ๒ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓
          ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีจำนวนนักเรียน ๒๙๒ คน ครู ๒๑ คน ครูจ้าง ๑ คน พนักงานขับรถ ๑ คน พนักงานบริการ ๑ คน ผู้อำนวยการคือ นายสุรพล อุทรา
          ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจำนวนนักเรียน ๒๙๔ คน ครู ๑๙ คน ครูจ้าง ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน พนักงานขับรถ ๑ คน พนักงานบริการ ๑ คน มีนายพิษณุ ชัยปัญญา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จนถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ นายสายัณห์ พรมใส เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีจำนวนนักเรียน ๒๔๓ คน ครู ๑๗ คน ครูจ้าง ๒ คน พนักงานขับรถ ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน ยาม ๑ คน นายสายัณห์ พรมใส เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
          ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจำนวนนักเรียน ๒๐๑ คน ครู ๑๖ คน ครูจ้าง ๒ คน พนักงานขับรถ ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน ยาม ๑ คน นายฐิติกร แก้วปันกูล เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมตั้งแต่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
           ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจำนวนนักเรียน ๑๕๐ คน ครู ๑๓ คน ครูจ้าง ๕ คน พนักงานขับรถ ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน ยาม ๑ คน นายฐิติกร แก้วปันกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
 
           ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจำนวนนักเรียน ๑๒๑ คน ครู ๑๓ คน ครูจ้าง ๕ คน พนักงานขับรถ ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน ยาม ๑ คน นายฐิติกร แก้วปันกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
 
           ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจำนวนนักเรียน ๙๑ คน ครู ๑๓ คน ครูจ้าง ๕ คน พนักงานขับรถ ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน ยาม ๑ คน นายฐิติกร แก้วปันกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
 

*******************************

 
 
นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 

 

 
: โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Tel : 054-399031  Fax : 054-399031
Email : info@wtps.ac.th